Web Sayfası Aydınlatma Metni

VILMORIN-MIKADO SAS  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU WEB SAYFASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Vilmorin-Mikado SAS  (“Vilmorin-Mikado” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, KVKK ile diğer birincil ve ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi gerektiren amaçlar ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından bizzat veya  talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Şirketimiz kişisel verilerinizin korunması için gerekli olan tüm idari ve tedbirleri almaktadır.

İşbu web sayfası aydınlatma metni,  www.vilmorinmikado.com.tr URL adresinde faaliyette bulunan web sayfamız üzerinde kişisel verileri işlenen web sayfası ziyaretçilerini, web sayfası iletişim menüsünde iletişim bilgileri paylaşılan Vilmorin-Mikado’nun  Türkiye’de yerleşik iştiraklerinin bazı çalışanlarını ve  Vilmorin-Mikado’nun veya Türkiye’deki iştiraklerinin işbirliği içerisinde olduğu iş ortaklarının çalışanlarını kapsamaktadır.

1-VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusu                     : Vilmorin-Mikado  SAS

Veri Sorulusunun

Yerleşik Bulunduğu Ülke      : Fransa                  

Adresi                                    : Route du Manoir-49250 La Menitre-France

Bağlı Olduğu Ticaret Sicili

ve Numarası                          : Angers-562 050 864 RCS

Vergi Sicil No                        : FR52562050864

Telefon Numarası                  : 33(0)2 41 79 41 79

E-posta Adresi                       : dpo-vmk@vilmorinmikado.com

 

2- VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusu

Temsilcisi                     : Vilmorin-Mikado Tohumculuk A.Ş.

Kep Adresi                   : vilmorinmikado@hs03.kep.tr

Noter Ve Elden Teslim

İçin Posta Adresi           : Güzelyalı Mah. Perçem Sokak No. 9    Pendik/İstanbul

Mersis Numarası           : 0068007098400013

Telefon No                      : 0(216) 392 36 04

E-posta Adresi             : vilmorintr.kvkk@vilmorinmikado.com

 

3-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Web sayfası ziyaretçilerimizin,   web sayfamızda yer alan iletişim ve bilgi talebi  menülerini/formlarını kullanmaları halinde  adı, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası,  firma bilgileri, faaliyet alanı ve faaliyet gösterdiği bölgeye ilişkin kişisel verileri işlenmektedir. Yine web sayfamızın iletişim menüsünde,  Türkiye’deki iştiraklerimizin  ve iş ortaklarının bazı çalışanlarının adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığı bölge ve görevine ilişkin kişisel verilerine yer verilmekte ve herkese açık olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca web sayfamızda,  size daha iyi hizmet vermek  amacıyla çerezler kullanmaktayız.Çerezler vasıtasıyla IP adresiniz, gezilen sayfalar ve göz atma tarihi ve saati gibi işlem verileriniz işlenmektedir.Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgileri, Çerez Politikamızda bulabilirsiniz.

 

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 5.  maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

 

Web sayfası ziyaretçilerimizin kişisel verileri; Vilmorin-Mikado ile irtibat halinde olan kişilerin hukuki  ve ticari güvenliğini sağlamak, bilgi talebi ve iletişim formunu kullanmanız halinde taleplerinizin karşılanması ve  iletişimin kurulması, talebiniz halinde ürün kataloglarının ve fiyatlarının tarafınıza iletilmesi, ürünlerimizin tanıtılması ve   ürünlerimizle ilgili yerel tavsiyelerin yapılması amacıyla işlenmektedir.

 

Türkiye’deki İştiraklerimiz ile iş ortaklarımızın bazı çalışanlarına ilişkin kişisel verileriler; Türkiye’de yerleşik iştiraklerimizin  ve iş ortaklarının müşterilerinin,  ürünlere ilişkin teknik destek ve diğer taleplerinin karşılanması, iletişimin sağlanması ve İş Sürekliliğinin Sağlanması amacıyla işlenmektedir.

 

Web sayfamızda;  internet sayfasının performansını arttırmak, sayfa üzerinden sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak ve sayfa üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz ve çerezlerin  kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri www.vilmorinmikado.com.tr adresinde  yer alan çerez politikamızda bulabilirsiniz.

5-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, aşağıdaki  yöntemlere bağlı olarak, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle fiziki, elektronik veya  yazılı ortamlar yoluyla toplanmaktadır. Web sayfası ziyaretçilerimizin kişisel verileri, web sayfamızda yer alan iletişim ve bilgi formunu doldurmaları ve kullanılan çerez yoluyla elektronik ortamda, Türkiye’deki İştiraklerimizin ile iş ortaklarımızın  bazı çalışanlarına ilişkin kişisel verileriler ise, iştiraklerimizle veya iş ortaklarımızla olan çalışan işveren ilişkisi kapsamında fiziki,yazılı veya elektronik  ortamlar yoluyla toplanmaktadır.  

 

Kişisel verileriniz; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,  veri sorumlusu Vilmorin-Mikado’nun  meşru menfaatleri ve  açık  rıza  hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILDIĞI

 

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK’nin 8. ve 9. maddesinde öngörülen aktarma şartlarına uyularak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

 

Web sayfası ziyaretçilerimizin kişisel verileri, iletişim ve bilgi talebi formunu doldurmanız halinde taleplerinizin karşılanması ve sizinle iletime geçilmesi amacıyla Türkiye’de yerleşik İştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yasal bir yükümlülüğü gerektirmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz ise işleme amaçlarıyla sınırlı olmak üzere yasal bir yükümlülüğü gerektirmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

 

Web sayfası ziyaretçilerimizin kişisel verileri; Türkiye’de yerleşik iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz ve iş ortaklarımızla eş güdümün sağlanması , taleplerinizin hızlıca karşılanması, yurt dışında yerleşik veri sorumlusu olmamız ve web sayfası sunucu hizmetlerinin yurt dışında sağlanması nedeniyle açık rıza koşuluna bağlı olarak Fransa’da yerleşik şirketimize, tedarikçilerimize ve yasal bir yükümlülüğün doğması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Şirketimiz, Türkiye’deki iştiraklerimiz/grup şirketlerimiz/iş ortaklarımız hakkındaki ayrıntılı bilgileri web sayfamızda bulabilirsiniz.

 

Türkiye’deki İştiraklerimiz/grup şirketlerimizin  ile iş ortaklarımızın bazı çalışanlarına ilişkin kişisel verileriler; Türkiye’deki iştiraklerimizin  ve iş ortaklarımızın müşterilerinin,  ürünlere ilişkin teknik destek ve diğer taleplerinin karşılanması ve  iletişimin sağlanması amacıyla açık rıza koşuluna bağlı olarak herkese açık şekilde web sayfamızın iletişim menüsünde paylaşılmaktadır.

 

7- VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

KVKK’nin  11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin olarak tarafımıza her zaman başvuruda bulunabilirsiniz..Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nin 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Başvurularınızı, Veri sorumlusu Vilmorin-Mikado Tohumculuk A.Ş.’nin bu  Web Sayfası Aydınlatma Metninin 2. maddesinde  yer alan iletişim bilgilerini ve www.vilmorinmikado.com.tr adresinde  yer alan  “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak form içerisindeki gönderim yöntemlerinden uygun gördüğünüz yol ile başvurabilirsiniz. Başvurularınızı  imzalı olarak elden şahsen, iadeli taahhütlü posta, noter veya veri sorumlusu temsilcisinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza ya da  mobil imza yöntemlerinden birini kullanarak gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, saklanması, aktarılması, imhası, veri sahibi olarak haklarınız  ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla alınan teknik ve idari tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgileri, web sayfamızda yer alan Vilmorin-Mikado SAS  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında bulabilirsiniz