Genel Satış Şartları

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI İLE KULLANIM KISITLAMALARI TOHUMLARIN SİPARİŞ VERİLMESİ VEYA KULLANIMI ÖNCESİNDE OKUYUNUZ.

VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK, temsili tohum numunesinin ve kutuda bulunan ilgili ürünlerin (birlikte “Tohum” olarak anılacaktır) ilk paketlendiği anda (veya belirtildiği üzere sonrasında) ANADOLU TOHUM tarafından test edilerek etiketlendiğini ve bu testler esnasında kabul edilmiş toleranslar dahilinde üzerindeki etiket veya notta bulunan tanıma uygun olduğunu garanti etmektedir.

1- GARANTİ KOŞULLARI

Tohumun/Ürünün; ticarileştirme, sertifikasyonu, çimlenme ve hastalık testleri ulusal veya uluslararası mevzuat hükümlerinin belirlediği standart ve usullere uygun olarak yapılıp satışa arz edilmiştir. VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK, açık veya gizli ticari elverişlilik ve özel bir amaca uygunluğuna dair garanti de dahil olmak üzere tüm diğer garantileri, garanti kapsamı dışında bırakmaktadır. VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK, Tohumun/Ürünün üzerindeki etiket veya notta bulunan tanıma uygunluk dışında hiçbir garanti vermemektedir.  

2- ŞARTLARIN KABULÜ

Bu Tohumu satın alan, teslim alan, açan veya kullanan kişiler hep birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır. Kullanıcı, VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK ile arasındaki Garanti ve Yükümlülük Sınırlaması ile Kullanım Kısıtlamalarını (“Anlaşma”) kabul etmekte ve bu konuda mutabık kalmaktadır.  Kullanıcının Tohumu doğrudan VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK’dan satın almış olmaması durumunda, Kullanıcı VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK’un üçüncü taraf olarak işbu Anlaşmanın lehdarı olduğunu ve bu Anlaşmayı Kullanıcı ile VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK   arasında imzalanmış gibi yürürlüğe koyma hakkı bulunduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı Tohum ve hasat performansı ile ilgili tüm sorumluluğu kabul etmektedir. Kullanıcının; yürürlükteki yasal mevzuata uygun olmak ve yasal mevzuatın izin vermesi koşuluyla ayıp halinde iade hakkını kullanılabilmesi ve para iadesinin yapılabilmesi için, bu Tohumu kutusunda açılmamış olarak satın aldığı yere İADE ETMESİ gerekmektedir. Kullanıcı, ürünü teslim aldığı süre ile iade ettiği süre arasında, ürün için gerekli olan muhafaza tedbirlerine riayet etmelidir. Bu tedbirlere riayet edilmemesi durumunda VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK iade almama hakkını kullanabilir. Kullanıcı işbu Garanti Şartları ile Yükümlülük Sınırlamalarını, satış ve teslim esnasında kendisine bildirildiğini ve bu şartları okuyarak kabul ettiğini açıkça kabul ve beyan etmiştir.

3- SORUMLULUK MİKTARI VE SINIRI

Tohumun sipariş verilmesi veya kullanımı neticesinde ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp karşısında Kullanıcının başvurusu halinde VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK’un yegâne sorumluluğu, kusurunun bulunması şartıyla, Tohum için ödenen meblağın geri iadesi ile sınırlıdır. Ürün kaybı, kar kaybı, bakım giderleri gibi arızi, emsal zararlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer hiçbir zararın ve giderin karşılanmasını kapsamamaktadır. Kullanıcı; VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK’un, Tohum için ödenen meblağı iade etmesinin işbu Anlaşmanın temel amacının dışına çıkılmasına sebebiyet vermeyeceğini ve bu durumun sorumluluğun kabulü anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.

4- DERHAL YAPILACAK İHBAR

Kullanıcı, mevcut Garantinin ihlalinin söz konusu olduğunu iddia etmesi halinde bunu; Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Tohumculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda derhal VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK’a bildirecektir. Kullanıcı, gerekli soruşturmalar konusunda VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK ile tümüyle işbirliği yapmayı kabul etmiştir.    

5- ÜRÜN VERİLERİ İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR

Ürün verileri ve ölçümler çeşitli test lokasyonlarından edinilen sonuçların ortalamalarına dayanmaktadır. Geçmişte edinilen sonuçların bir özetini teşkil etmekte olup, gelecekteki performanslarına dair bir tahmin oluşturmamaktadırlar. Performansınız, fiili çevre, patojen özelliklerine ve tarlanızdaki yönetim koşullarına bağlı olarak değişecektir. Tüm teknik tavsiyeler yalnızca dikkate almanız amacı ile verilmiştir. VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK; toprak, çevre, iklim, bakım koşulları, adaptasyon ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm etkenler nedeniyle doğacak zararlardaki sorumluluğu da açık olarak kabul etmemektedir.

6- ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK; ıslah, peletleme, ön çimlendirme, fideleştirme, sınıflandırma, paketleme veya Tohumda VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK dışındaki herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir işlem konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemekte ve herhangi bir garanti vermemektedir.  

7- YETKİLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK, TAHKİM/UZLAŞMA/ARABULUCUK TALEBİ BİLDİRİMİ

Kullanıcı ve VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları tahtında Tohum’dan/Ürün’den kaynaklanan herhangi bir kusurun söz konusu olduğunun iddia edilmesi ve buna dayanarak yasal işlemlere başvurulması halinde, yürürlükteki yasal mevzuat tarafından kabul edilebilir olması koşuluyla sırasıyla; uzlaşma, arabuluculuk ve tahkime başvurulmasını ön şart olarak kabul etmişlerdir. Söz konusu yollara başvurmak isteyen taraf, dava yoluna başvurmadan önce bunu diğer tarafa yazılı olarak derhal bildirecektir. Kullanıcı, gerekmesi halinde Tohumdan kaynaklandığı ileri sürülen kusurun tespiti amacıyla, Tohum ve bitkilerin, geçerli test ve analiz merkezlerinden veya Tohumun satın alındığı Satıcılar/Bayiler tarafından muayene edilmesine imkân tanıyacaktır. Kullanıcı ve VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK arasında ortaya çıkacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Uzlaşma, arabulucuk ve tahkime başvurulmasının uygulanabilir olması halinde yine  İSTANBUL ilindeki organlar yetkili olacaktır. VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK’un kusuru olan kişi veya kurumlara karşı rücu hakları saklıdır.

8- KULLANIM KISITLAMASI

Tohumun mülkiyeti veya lisansı VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK’a aittir. VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK, bu Tohumun ve tohumun bölümlerinin satışını ve bulundurulmasını, münhasır olmayan bir kullanım hakkı için Kullanıcıya  yalnızca tek seferlik mahsul yetiştirme veya sebze ürünü olarak kullanma izni dışında kesinlikle sınırlamaktadır. Kullanıcı Tohumu ihraç etmeyecek, tekrar üretmeyecek, çoğaltmayacak veya yetiştirmeyecektir. Tohumu veya herhangi bir bitkiyi veya Tohumdan elde edilen bitki bölümlerini genetik olarak veya başkaca bir yolla analiz etmeyecek veya manipüle etmeyecektir. Kullanıcı işbu Anlaşmayı, Tohumun her türlü transferinde de aynı şekilde uygulayacaktır.

İşbu Anlaşma, VILMORIN MIKADO TOHUMCULUK ile Kullanıcı arasında Garanti ve Yükümlülüklere Dair Sınırlamalar konusundaki yegâne Anlaşmayı teşkil etmektedir. Kullanıcı işbu Anlaşmada özellikle belirtilen garantiler, beyanlar veya kullanım kısıtlamaları dışındakilere dayanamayacaktır.